ZWROT PODATKU Z NIEMIEC

Podatek dochodowy Lohnsteuer pobierany jest od wynagrodzenia wypłacanego pracownikom, legalnie zatrudnionym w Niemczech. Pracodawca sukcesywnie potrąca go każdego miesiąca i przekazuje na konto odpowiedniej instytucji (Urzędu Skarbowego - Finanzamt). Wysokość pobieranego podatku obliczana jest na podstawie wysokości dochodów oraz klasy podatkowej. Płatnik zobowiązany jest złożyć roczną deklarację, informującą o całościowych, rocznych dochodach, która stanowi podstawę, gwarantującą rozliczenie podatku z Niemiec. Następnie urząd sprawdza czy potrącone nam kwoty są mniejsze lub większe od wyliczonego podatku. Jeśli zapłacony przez nas podatek dochodowy okaże się większy od podatku należnego – wtedy przysługuje nam zwrot podatku z Niemiec.

Rozliczenia podatkowe gwarantujące zwrot można składać za okres do 4 lat wstecz. Oznacza to, że w roku 2022 można rozliczyć się za lata 2018-2021 i uzyskać stosowny do tego okresu zwrot podatku. W ramach naszych usług oferujemy kompleksową obsługę wszystkich czynności, gwarantujących zwrot naliczonego podatku za pracę w Niemczech.


Czy rozliczenie podatku z Niemiec jest obowiązkowe?

Dla większości osób nie jest to obowiązkowe, jednak i tak warto ubiegać się o zwrot podatku - niejednokrotnie są to sumy przekraczające miesięczną pensję! Jest jednak kilka przypadków, w których obowiązkowo należy się rozliczyć z podatku. W szczególności dotyczy to sytuacji jeśli:

Zaświadczenie do zwrotu podatku z Niemiec i pieniądze w euro
 • zostało dostarczone wezwanie z niemieckiego Urzędu Skarbowego (Finanzamt) do rozliczenia,
 • prowadzisz działalność gospodarczą Gewerbe,
 • posiadasz 3 klasę podatkową,
 • pracujesz dla dwóch lub więcej pracodawców,
 • masz status osoby bezrobotnej i uzyskujesz świadczenia powyżej 410 euro/miesiąc np. z zasiłku chorobowego, zasiłku rodzinnego Elterngeld, zapomogi dla bezrobotnych Areitslosengeld I czy z tytułu urlopu macierzyńskiego,
 • uzyskujesz nieopodatkowane dochody przekraczające 410 euro/miesiąc: dochód z najmu, dzierżawy lub z ubezpieczenia emerytalnego,

Warto pamiętać o obowiązku rozliczenia, gdyż niezłożenie zeznania podatkowego w terminie wyznaczonym przez niemiecki urząd może skutkować nałożeniem kary nawet 200 euro.

Jak zwiększyć zwrot podatku?

Zwrot podatku z Niemiec można zwiększyć przez zastosowanie wszystkich możliwych odliczeń podatkowych np. dojazdów do Polski, dojazdów do miejsca zatrudnienia, wynajmu mieszkania w Niemczech (umowa najmu lub pokwitowania za czynsz), ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego odprowadzonego do niemieckiego lub polskiego zakładu ubezpieczeń społecznych.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Zaświadczenie podatkowe od niemieckiego pracodawcy - Besondere Lohnsteuerbescheinigung,
 • Kopie pierwszej i drugiej strony PIT-36 /-37 lub PIT-11 za rok (lata), za który(e) ma być rozliczony podatek z Niemiec,
 • Do korespondencji proszę dołączyć również numer telefonu kontaktowego w celu ewentualnego podania danych uzupełniających do wniosku podatkowego.

Co Państwo otrzymają?

Tylko niezbędne druki w celu złożenia podpisów i potwierdzenia w krajowym Urzędzie Skarbowym. Niemieckie urzędy wymagają m.in. potwierdzenia krajowego zaświadczenia dochodowego na wniosku unijnym.

Kalkulator do rozliczenia podatku z Niemiec

Co następnie robimy?

 • Obliczamy szacowaną kwotę zwrotu na podstawie zaświadczenia podatkowego Besondere Lohnsteuerbescheinigung, uwzględniając przy tym wszelkie możliwe odliczenia podatkowe; ta usługa jest darmowa - nie pobierzemy żadnej opłaty jeśli zwrot podatku okaże się niemożliwy do uzyskania
 • Opracowujemy Państwa dokumenty i wykonujemy rozliczenie podatku
 • Składamy wszystkie dokumenty w niemieckim Urzędzie Skarbowym, który następnie wystawia decyzje podatkową (Bescheid) i przelewa na Państwa konto nadpłacony podatek z Niemiec
 • W przypadku błędnie wystawionej decyzji przez Niemiecki Urząd Skarbowy składamy odwołanie od tej decyzji.

Jak długo czeka się na zwrot podatku z Niemiec?

Czas oczekiwania na zwrot podatku wynosi od 3 do ponad 6 miesięcy i jest ściśle uzależniony od niemieckiego Urzędu Skarbowego. Niemieckie prawo nie przewiduje ustawowego terminu wydania takiej decyzji, dlatego zwrot może ulegać opóźnieniom. Z tego względu ważne jest, aby dokumenty były szybko i precyzyjnie opracowywane i dostarczane do odpowiednich instytucji. Biuro Lohnsteuer jest niezawodne w tej kwestii, dopilnujemy żeby podatek z Niemiec wpłynął na Państwa konto w jak najkrótszym czasie.